คู่มือประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
299
01 ต.ค. 2563
2 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
291
01 ต.ค. 2563
3 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
299
01 ต.ค. 2563
4 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
300
01 ต.ค. 2563
5 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรม การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
298
01 ต.ค. 2563
6 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดิน และถมดินในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
302
01 ต.ค. 2563
7 สิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
300
28 ก.ย. 2563
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
491
21 ก.ค. 2558
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
457
21 ก.ค. 2558
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
444
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2