ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA ) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
14 ต.ค. 2564
2 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
08 ต.ค. 2564
3 ประกาศกำหนดจำนวน สถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภา และนายก อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
07 ต.ค. 2564
4 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.ม่วงกลวง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
06 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.ม่วงกลวง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 ต.ค. 2564
6 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 ก.ย. 2564
7 ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับการช่วยเหลือกรณีประสบภัยคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
27 ก.ย. 2564
8 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
128
21 ก.ย. 2564
9 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัด อบต.ม่วงกลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
17 ก.ย. 2564
10 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
14 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44